Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Новости
   
26.11.2008. - Програма на учесници на XX Симпозиум на МАНД

Програма на учесници на XX Симпозиум на МАНД

03. 12. 2008 Среда
Хотел УНИОН, Кичево; тел: 045 220712

08.00 часот сместување на учесниците
11.00 часот СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ
- Поздравен говор и историски приказ за Кичево, директор на
Муз. ‛Западна Македонија во НОВ-Кичево‛, г-дин Велиу Илми
- Археолошки записи од Кичево и кичевско, г-ѓа Гордана Спасовска - Димитриоска

* * *

11.30 Каролина Снајвли, САД; Горан Санев, ММ; Михаило Стојаноски, ММ, Нова ранохристијанска базилика од Коњух - истражувања 2008
11.45 Никос Чаусидис, ИИУА, Нови прилози за античките култови во Стоби
12.00 Сања Ивановска, НКЦ; Милан Ивановски, НКЦ, Заштитни археолошки истражувања на ХС Злетовица, 2008
12.15 Киро Ристов, МГС, Таор во светлината на најновите истражувања
12.30 Маја Хаџи-Манева, НБМ, Циркулација на пари во Macedonia Sekunda
12.45 Ленче Јованова Алексиева, МГС, Скупи, проблемот vicus logor canabi kolonia
13.00 Љиљана Кепеска, ЗМП; Костадин Кепески, ЗМП, Стибера 2008
13.15 дискусија
13.30 коктел
14.30 сместување
15.30 ручек

Претседавач: Љуљета Абази Палоши

16.30 Звонко Николовски, УЗКН; Александар Трајковски, Ку, Обид за дефинирање на античка патна мрежа во кумановско
17.15 Лена Поповска, МГС, Стаклени унгвентариуми, источна некропола, Скупи 2008
17.30 Томислав Микулчиќ, МГС, Златни обетки, источна некропола, Скупи 2008
17.45 Игор Кузманоски, МГС, Неколку примери на керамопластика од источната некропола во Скупи
18.00 Марина Ончевска Тодоровска, МГС, Голема ранохристијанска базилика во Скупи
18.15 кафе пауза
18.30 Валентина Тодороска, Ст, Подводни истражувања - Пула
18.45 Гордана Филиповска Лазаровска, ЗМБ, Јени џамија, Битола, резултати 2008
19.00 Љубинка Џидрова, ММ, Доцноантичката трансформација на римскиот форум во Хераклеја Линкестис
19.15 Билјана Божаровска, НБМ, Скопје, Етика во конзервацијата на археолоски предмети од метал
19.30 Владо Маленко, Ох, Резултати од досегашните истражувања на античкиот театар во Охрид
19.45 Виктор Лилчиќ, ИИУА, Раномакедонски тврдини во Демир Капија
20.00 дискусија
20.30 вечера


04. 12. 2008 Четврток
Претседавач: Љубинка Џидрова

09.00 Анита Василкова-Мидоска, НМВ, Еден рељеф со претстава на Херакле и неговиот култ во Македонија
09.15 Антонио Јакимовски, ИИУА, Гробницата во Бонче
09.30 Трајанка Јовчевска, НМВ, Лок. Лисиче, железнодобна населба
09.45 Василка Димитровска, Ск, Зошто македонските археолози треба да публикуваат на Интернет под лиценцата на Creative Commons
10.00 Лидија Блажевска, ММ, Средновековна некропола Ограда, с. Бистринци, Демир Капија 2008
10.15 Фаница Вељановска, ММ, Остеобиографија: Марш фрактура
10.30 Страхил Темов, ММ, Бучинци - некропола од железно време
10.45 кафе пауза
11.00 Елена Канзурова Стојановска, ММ, Најнови резултати од археолошките истражувања на локалитетот Тумба Маџари, 2007-2008
11.15 Василка Димитровска, Ск, Блог-Археологија, создавање извори на знаење со отворен пристап
11.30 Љиљана Шаламанов Коробар, ММ, Заштита на локалитетот Голема Пешт
11.45 Александра Папазовска Санев, ММ, Појасни гарнитури од железното време во Р. Македонија
12.00 Виктор Лилчиќ, ИИУА, Нови моменти за убикација на градот Пелагонија
12.15 Драги Митревски, ИИУА, Вардарски Рид - истражувања 2008
12.30 Силвана Блажевска, ММ; Емил Сламков, НМГ, Внатрешна организација на куќите од Вардарски Рид од IV - I век п.н.е.
12.45 Ефтимија Павловска, НБМ, Остава со тетрадрахми од кралот Ликеј
13.00 Мимица Велова, Ск, Антрополошки резултати од скелетната серија Мородвис, кочанско
13.15 Јован Кондијанов, ММ, Стоби 2008 - монетни наоди
13.30 Зоран Георгиев, НКЦ, Неколку нови примери на Басараби керамика во Македонија
13.45 дискусија
14.15 ручек

Претседавач: Даница Размовска

16.00 Јовица Станковски, НМК, Четири калапи од Кокино
16.15 Ленка Трајковска, НМК, Градиште Пелинце, Куманово 2008
16.30 Сречко Јовановски, МТК, Градиште Јегуновце
16.45 Маргарита Стаменова Атанасова, ЗМС; Велковски Живко, ЗМС, Св. Петнаесет Тивериополски маченици, 2008
17.00 Милош Билбија, МГС, Говрлево 2004
17.15 Цоне Крстевски, ММ, Најновите резултати од Виничко Кале
17.30 Гордана Спасовска Димитриоска, Ск, Манастирски комплекс Св. Ѓорѓи, Кнежино
17.45 Љуљета Абази Палоши, МТК, Тетовско Кале - Бал Тепе 2008
18.00 дискусија
18.15 кафе пауза
18.30 Промоција на Macedonia Acta Archaeologica 18, промотор г-ѓица Силвана Блажевска
19.00 Редовно изборно годишно Собрание на МАНД
21.00 вечера


05.12.2008 Петок
Претседавач: Мила Шурбановска

09.00 Ана Јорданова Дубровска, Шт, Средновековните прстени од Мородвис
09.15 Орхидеја Зорова, ИИУА, Нумизматичките предлочки на средновековните прстени од Р. Македонија и нивната симболичка функција
09.30 Звонко Белдедовски, СМШ; Митко Штерјов, ЗМШ, Средновековна тврдина Исар Кале, Штип
09.45 Миле Величковски, НКЦ, Археолошко-конзерваторски истражувања на Перистериевата Палата 2004
10.00 Љубо Фидановски, Ск, Живи суштества од глина, неолитски аскоси од скопскиот регион
10.15 Даница Размовска, ЗМО, Нумизатички материјал од локалитетот Плаошник, Охрид
10.30 Мила Шурбановска, ММ; Антонио Јакимовски, ИИУА; Катарина Касапинова, Ск, Римски Форум - Стоби
10.45 Кафе пауза
11.00 Златко Видески, ММ, Религиозните верувања во доцно-бронзеното време
11.15 Драгиша Здравковски, ММ, Атрибуција на две керамички неолитски работилници
11.30 Дејан Ѓеорѓиевски, Ку, Неколку архелошки наоди се претстави на светите воини
11.45 Зоран Рујак, ЗМС, Енеолитска населба на Цареви Кули, Струмица
12.00 Трајче Нацев, ЗМШ; Ване Секулов, ЗМС, Могила од доцна бронза, лок. Манастир, с. Габровци, о. Конче
12.15 Страхил Темов и група автори ММ, Најнови сознанија од Лисичин дол, Марвинци
12.30 Методиј Ѓуровски, РКЦ, Старата Епископска базилика, Стоби
12.45 Дафинка Михаилова, ГЦК, Аквадуктот во Скопје, 2008
13.00 Славица Бабамова, ММ, Тиквешка група надгробни споменици - епиграфска анализа
13.15 Силвана Блажевска, ММ; Јован Радњански, Ка, Резултати од истражувањата во Стоби, 2008.
13.30 Маријан Јованов, ИИУА, Раноантичка гробница кај Корешница
13.45 дискусија
14.00 ручек


Претседавач: Трајанка Јовчевска

16.00 Душко Темелкоски, ЗМП,Типологија на бронзени статуетки на Богот Меркур
16.15 Елица Николова, НМВ, Керамички и стаклен репертоар од Згрополско Кале, 1990
16.30 Златко Видески, ММ, Истражувања на некрополите на Исар Марвинци
16.45 Гоце Наумов, ИИУА, Композициските структури и социолошките аспекти на неолитските бело сликани садови
17.00 Катерина Христовска, НБМ, Оставата на златни хистамени на Никифор III Вотанијат од околината на Свети Николе
17.15 Александар Миткоски, ЗМП, Трештена Стена, с. Чаниште, Мариово
17.30 Данче Голубовска, УЗКН, Превентивната археологија во рамките на Европската конвенција за заштита на археолошкото наследство од Валета
17.45 Кафе пауза
18.00 Кирил Трајковски , ММ, Ана Јорданова Дубровска, Шт, Фото записи од Мородвис - Новитатис
18.15 Лена Анѓелкоска, ММ, Некои прашања заслужуваат одговор во археолошката поставка на Музејот на Македонија
18.30 Паско Кузман, УЗКН, Наколно живеалиште во Охрид
18.45 Аница Ѓорѓиева, ЗМБ; Насух Енгин, ЗМБ, Резултати од археолошките истражувања - Хераклеа 2008
19.00 Илинка Атанасова, БИК, Спанчево - енеолитско светилиште, прво истражување
19.15 Ирена Колиштркоска Настева, ММ, Спанчево - енеолитско светилиште
19.30 Гоце Павловски, Ск, Презентација на веб страницата www.fastionline.org за Македонија
19.45 Христијан Талески, Пп; Василија Чали, Ск, ГИС-дата база
20.00 дискусија
21.00 Свечена вечера со Архео звуци


06.12.2008 Сабота

10.00 Посета на манастирскиот комплекс Св.Ѓорѓија, Кнежино

Известување: За времетраењето на симпозиумот во музејот Западна Македонија во НОВ во Кичево,ќе биде поставена времената изложба Археолошки наоди од Кичево и кичевско, автор Гордана Спасовска - Димитриоска
*Организаторот го задржува правото за одредени промени во програмата


 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop