Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Истражувања
   
01.01.2009. - Список на проекти од областа на Археолошките Истражувања одобрени од Минстерството за култура на Република Македонија

Национален конзерваторски центар

Градиште, с. Градец, Гостивар - Археолошки конзерваторски истражувања, изработка на проекти и друг вид истражувања Црква св. Атанасиј, над Лешочки Манастир - Археолошки конзерваторски истражувања, изработка на конзерваторски проекти Јени Џамија, Битола - Археолошки истражувања

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид


Самоилова Тврдина, Цитадела, Охрид - Заштитни и археолошки истражувања

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип

Баргала, Штип - Конзерваторско - реставраторски работи на базиликата Extra Muros, источен бедем и пропугнакулум, Археолошко истражување на североисточен ѕид од фортификацијата, североиточен дел од епископиум
Градиште, с . Кнежје, Св. Николе - Археолошки истражувања, изработка на елаборат за конзерваторско - реставраторски работи
Беш Тепе - Анче, с. Карбинци - Археолошко истражување на могила број 1
Манастир, с. Габрово, Радовиш - Археолошки истражувања на могилата
Голема Нива, пл. Плачковица - Археолошки истражувања на римската некропола

Завод за заштита на спомениците на култура и музеј - Струмица


Термално лекувалиште, с. Банско - Археолошки систематски истражувања на доцноримско термално лекувалиште
Киразлк, с. Баница, Гостивар - Недеструктивни археолошки истражувања
Цареви Кули, Струмица - Систематски археолошки конзерваторски истражувања
Св. 15 Тивериополски Маченици, Струмица - Заштитни археолошки конзерваторски истражувања
Црвено Поле, с. Барбарево - Заштитни археолошки истражувања, истражување, системтизирање, класификација на основните стучни текстови на полето на културното наследство, конзервација на движен музјски материјал

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп

Стибера, с. Чепигово - Археолошки истражувања
Св. Преображение, с. Зрзе - Археолошки конзерваторски истражувања, изработка на проекти за заштитни конзерваторски и реставраторски работи
Св. Успение Богородично, Манастир Трескавец - Археолошки конзерваторски истражувања, изработка на проекти за заштитни конзерваторски и реставраторски работи
Трпчева Црква - Археолошки истражувања
Трештена Стена, с. Чаниште, Мариово - Систематски археолошки истражувања
Баба, Прилеп - Систематси археолошки истражувања

ЈНУ Интитут за старословенска култура Прилеп

Маркови Кули, Варош, Прилеп - Дефинирање на североисточната граница на археолошкиот комплекс и археолошки истражувања

Филозофски Факултет - Скопје, Иститут за Археологија

Висока, с. Бонче, Прилеп- Археолошки истражувања и конзервација
Старо Бонче, с. Бонче, Прилеп - Археолошки истражувања и конзервација
Тумул, с. Корешница, Демир Капија - Археолошки истражувања
Вардарски Рид, Гевгелија - Археолошки истражувања на источната тераса

НУ Музеј на Македонија

Моробисдон, с. Мородвис, Кочанис. Зрзе - Сондажни археолошки истражувања
Голем Град, с. Којнско, Ресен - Археолошки истражувања
Брегница - Теренски истражувања
Градиште, с. Бразда, Скопје - Археолошки истражувања на предградие 1
Тумба Маџари, Скопје - Археолошки истражувања
Тумба, с. Стенче, Тетово - Археолошки истражувања
Исар, с. Марвинци, Валандово - Археолошки истражувања
Димов Гроб, с. Уланци, Велес - Археолошки истражувања
Ограда, Демир Капија - Археолошки истражувања
Градиште, с. Бучинци, Скопје - Археолошки истражувања
Св. Атанасиј, с. Спанчево, Кочани - Заштитни археолошки истражувања
Градиште, с. Конјух, Кратово - Археолошки истражувања

НУ Музеј Гевгелија

Градишор, с. Мрамор - Систематски археолошки истражувања

НУ Музеј на тетовски крај - Тетово

Епископска Базилика, с. Стенче - Археолошки конзерваторски истражувања
Градиште, с. Јагуновце - Археолошки истражувања, втора фаза

НУ Музеј Куманово

Градиште, с. Пелинце - Археолошки истражувања, Сектор Акропола
Татиќев Камен, с. Кокино - Археолошки истражувања

НУ Музеј "д-р Никола Незлобински" Струга

Св. Никола - 2, Градиште Тумба, с. Октиси - Археолошки истражувања

НУЗЗСК Музеј Битола

Велушка Тумба, с. Породин - Археолошки истражувања

НУ Музеј Неготино

Градиште, Неготино - Археолошки истражувања
Болница, Демир Капија - Археолошки истражувања

НУ Музеј Кавадарци

Градиште, с. Дреново - Систематски археолошки истражувања
Моклишко Кале, с. Моклиште - Систематски археолошки истражувања

Народен Музеј Св. Николе

Градиште, с . Кнежје, Св. Николе - Систематско археолошки истражувања на одбрамбен бедем и превентивна заштита на хидро резервоарот

Музеј на град Скопје

Церје, с . Говрлево - Систематски археолошки истражувања
Градиште, с . Таор - Систематски археолошки истражувања
 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop