Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Симпозиуми
   
27.11.2014. - Програма на XXIII Симпозиум на МАНД

Програма на XXIII Симпозиум на МАНД


ПЕТОК

10:00-12:00   Пристигнување и сместување во хотел Слив - Виница
12:00-13:00   Свечено отварање и поздравен говор
13:00-14:00   Коктел

Сесија 1        Модератор: д-р Славица Бабамова

14:00-14:15   доц. д-р Антонио Јакимовски, Магдалeна Манаскова  – Прилог кон датирањето на Виничките Икони
14:15-14:30   Јулијана Иванова, Благица Стојанова – Тумул III – Коколов Рид, с. Виничка Кршла
14:30-14:45   проф. д-р Борис Кавур - Сонце и железo
14:45-15:00   д-р Мартина Блечиќ  Кавур - Од иконографијата на железнодобниот "Бестиариј" Балкан: Лав
15:00-15:15   проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс – Обид за реконструкција на патот на Александар Македонски, 335 гпне низ Република Македонија
15:15-15:30   Јовица Станковски, д-р Олгица Кузмановска – Стара опсерваторија Кокино: Врската помеѓу астрономските и обредната платформа
15:30-15:45   Филип Михаилов – Excavations of necropolis from first millennia BC near the village of Delyan – region of Dupnica, Bulgaria
15:45-16:00   доц. д-р Антонио Јакимовски, доц. д-р Бошко Ангеловски  – Дрма-Бадер, истражувања 2014 година
16:00-16:15   проф. д-р Драги Митревски – Пајонска владетлска палата од Вилазора
16:15-16:30   проф. д-р Марјан Јованов – Пајонскиот град на лок. Градиште, с. Младо Нагоричино

16:30-17:00   Кафе пауза

Сесија 2        Модератор: проф. д-р Марјан Јованов

17:00-17:15   проф. д-р Никос Чаусидис – Пиксиди или афионови чушки -  нови сознанија околу генезата и значењето на железнодобните минијатурни садчиња со птичји протоми
17:15-17:30   м-р Гоце Наумов – Геофизичко скенирање на неолитски тумби во Пелагонија
17:30-17:45   доц. д-р Антонио Јакимовски – Антички театар Скупи 2013-2014
17:45-18:00   м-р Лилјана Шаламанов Коробар – Палеолитски истражувања од 2010 до 2013 на локалитетот Голема Пешт, Здуње и лабораториска аназлиза на вулканска пепел
18:00-18:15   м-р Марина Спирова – Културните интеракции на заедниците по долината на Брегалница во раниот енеолит
18:15-18:30   м-р Александра Папазовска – Архитектонски остатоци на објекти од раната антика и раното железно време на локалитетот Градиште, Пелинце
18:30-18:45   д-р Марина Ончевска Тодоровска – Примената на т.н. римски бетон во градежништвото во Скупи
18:45-19:00   Ленче Јованова – Александролатријата во Скупи (римски империјален период)
19:00-20:30   Дискусија

20:30-21:30   Вечера

 

САБОТА

08:00-09:00   Будење со кафе и колачи

Сесија 3        Модератор: Ленче Јованова

09:00-09:15   м-р Оливер Бојаџиев – Раноантичка керамика од Скопско Кале
09:15-09:30   Александар Мургоски - Редуцирани оранти од Пелагонија
09:30-09:45   Дејан Ѓорѓиевски, Мирослав Петковски – Прелиминарни резултати од истражувањата на лок. Црквиште, с. Клечовце
09:45-10:00   м-р Киро Ристов – Стаклена пломба од Маркови Кули, Скопје
10:00-10:15   Михаил Стојаноски, м-р Александра Папазовска – Тумуларни некрополи во источна Македонија
10:15-10:30   д-р Славица Бабамова – Епиграфски истражувања во источна Македонија
10:30-10:45   Душко Темелкоски – Новооткриени објекти во Стибера
10:45-11:00   Цоне Крстевски, м-р Милан Митовски, Петар Стојчевски – Резултати од заштитните археолошки истражувања на Градиште с. Градец, Крива Паланка

11:00-12:00   Доручек

Сесија 4        Модератор: проф. д-р Никос Чаусидис

12:00-12:15   проф. д-р Митја Гуштин – Келтите на Охридското езеро
12:15-12:30   д-р Бранислав Ристески – Св. Преображение с. Зрзе, средновековна монашка населба, средишен сегмент
12:30-12:45   м-р Елена Канзурова Стојанова, д-р Драгиша Здравковски – Неолитската населба Велушка тумба, с. Породин – Археолошки истражувања во 2013 година
12:45-13:00   Митко Штерјов – Извештај од истражувањата од археолошкиот локалитет Тополничка Река, с. Дамјан
13:00-13:15   Никола Паскали – Подводни археолошки истражувања на локалитетот Врбник 2014та
13:15-13:30   м-р Силвана Блажевска, Димитар Николовски – Истражувања на Западната некропола Стоби 2013-2014
13:30-13:45   м-р Гоце Павловски – Истражувања на театарот во Стоби 2013-2014
13:45-14:00   м-р Златко Кованцалиев – Коскени предмети за ткаење од Стоби
14:00-14:15   м-р Ванчо Милошевски, Горан Лилчиќ, Злата Блажевска – Преглед на нумизматичкиот материјал од ископувањата на театарот на Скупи 2013-2014
14:15-14:30   м-р Гоце Наумов, доц. д-р Аленка Томаж – Археолошко истражување на неолитската тумба во Могила
14:30-14:45   м-р Христијан Талевски – Резултати од истражувањето на триаголната кула со бастион на локалитетот Маркови Кули, Скопје
14:45-15:00   Игор Кузманоски – Употреба на луцерните во погребниот обред кај гробовите со инхумација од источната некропола во Скупи

15:00-15:30   Кафе пауза

Сесија 5        Модератор: м-р Гоце Павловски

15:30-15:45 м-р Љубинка Џидрова – Локалитет Цигански Гробишта, с. Радолишта и неговото место во културата на раниот и зрелиот византиски период во поширокиот регион
15:45-16:00   Алекандар Миткоски – Тумулот I од локалитот Сламите, с. Вепрчани, Мариово
16:00-16:15   Злата Блажевска, Јасемин Назим – Анализа и реконструкција на отисоците од текстил и рогозина од неолитската населба Врбјанска Чука, с. Славеј, Прилеп
16:15-16:30   Илинка Атанасова – Култиниот простор и предметите со култен карактер од енеолитските наоѓалишта во Р. Македонија
16:30-16:45   м-р Дејан Кебакоски - Резултатите од археолошките истражувања на локалитетот Висока, с. Крушевица, истражувања 2014 година
16:45-17:00   Ирена Настева Колиштрковска – Принесување прилози и дарови на енеолитското светилиште на лок. Св. Атанасиј, с. Спанчево
17:00-17:15  м-р Зоран Рујак, Емил Сламков – Езерска наколна населба од доцно бронзено и преодниот период на локалитетот Мрдаја, Стар Дојран
17:15-17:30   Дејан Ѓорѓиевски – Нови податоци за амулетите “коњ со маска - јавач” и нивните врски со раносредновековните балкански култури

17:30-18:00   Кафе пауза

Сесија 6        Модератор: Ирена Настева Колиштрковска

18:00-18:15   м-р Орданче Петров - Проектил од каменофрлачка постројка од археолошкиот локалитет Бедем, с.Чепигово (Стибера)
18:15-18:30   Игор Толевски – Неолитска населба кај село Сопот, Велешко
18:30-18:45   Иван Станчевски – Доцноримски остатоци врз централниот подземен влез – излез во античкиот театар во Скупи, ископувања 2014
18:45-19:00   доц. д-р Трајче Нацев – Конзерваторски и реставраторски работи на кулата Донжон, Исар, Штип
19:00-20:30   Дискусија

20:30-21:30   Вечера         

НЕДЕЛА

08:00-09:00   Доручек

09:00-11:00   Состанок на МАНД

11:00-13:00   Посета на Музеј на град Виница и Виничко Кале

13:00-14:00   Заминување

 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop