Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Ископувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Симпозиуми
   
25.09.2012. - Програма на XXII Симпозиум на МАНД

XXII Симпозиум
 Македонско археолошко научно друштво - МАНД

П Р О Г Р А М А
 
17 - 20. 10. 2012
хотел  Истатов,  Дојран

Среда, 17.10.2012.

Пријавување на учесниците на симпозиумот во хотелот

Сала 1
11.00 Свечено отварање на симпозиумот
 

Поздравен говор на Г-дин Глигор Чабулев, градоначалник на град Дојран
                                      
Ресторан


11.30 - 12.30
    Коктел 

Сала 1
Секција за антички период
(12.30-13.30)     
  

Претседавач: Проф. д-р. Марјан Јованов

12.30 Проф. д-р. Виктор Лилчиќ, УКИМ, д-р. Антонио Јакимовски, УКИМ, Хероонот од Барово.
12.45 д-р. Светла Петрова, Национален истор. инст. и музеј Софија- БАН, диа Славица Тасева, Завод муз. Струмица, Театарот на Paroikopolis / Parthicopolis.
13.00 Проф. д-р. Никос Чаусидис, УКИМ, Дионис Таурос - Тауресион -Тауријана. Прилог кон култот на античките водни божества.
13.15 Prof. d-r. Carolyn Snively, University of Gettysburg, м-р. Горан Санев, Муз. Македонија, Archaeological Investigations at Golemo Gradiste, Konjuh, 2011-2012.

Дискусија 

14.00   Ручек

Сала 1
Секција за антички период
 (17.00-19.30)

Претседавач: м-р Љубинка Џидрова

17.00 м-р. Силвана Блажевска, НУ Стоби, Резултати од истражувањата на Стоби 2011-2012 година.
17.15  Мила Шурбаноска, Муз. Македонија,  д-р. Антонио Јакимовски, УКИМ, Стоби, статуите од Градбата со арки, Римски форум.
17.30 м-р. Славица Бабамова, Муз. Македонија, Проспографија на Стоби: нови согледувања
17.45 кафе пауза
18.00 Ване П. Секулов, Завод муз. Струмица, Проф. д-р. Марјан Јованов, УКИМ,  Преминот од паганство во христијанство на некрополите на Црвено Поле.
18.15 м-р. Киро Ристов, Муз. Скопје, Тракиски тип фибули во Македонија
18.30 Магдалена Манаскова, Муз. Виница, Римските погребувања на лок. Коколов Рид, с. Виничка Кршла.
18.45 Емил Сламков, Муз. Гевгелија, Прилог за идентификација на Гортинија.
19.00 д-р. Звонко Николовски, УЗКН, Прилог за римските царински станици во кумановско.

Дискусија

Сала 2
Секција за предисторија
(17.00-19.30)

Претседавач: м-р Зоран Рујак

17.00 м-р. Златко Видески, Муз. Македонија, Иглите од доцнобронзенодопската некропола Димов Гроб, с. Уланци кај Градско.
17.15 м-р. Гоце Наумов, Обредните и симболичките аспекти на неолитските погребувања во Македонија
17.30 д-р Драгиша Здравковски, Муз. Македонија, Среднонеолитска сликана керамика од Тумба Маџари и Тумба Мршевци, скопско.
17.45 кафе пауза
18.00 Јулијана Иванова, Благица Стојанова, Муз. Виница, Првични сознанија за железнодопската некропола Коколов Рид, с. Виничка Кршла.
18.15 Ирена Колиштркоска Настева, Муз. Македонија, Прилози на праисториското светилиште Св. Атанасиј.
18.30 Игор Толевски, Површински наоди од Тумбата кај с. Мралино, скопско.
18.45 м-р. Анета Фиданоска, Никола Хаџи-Николов, Археозоолошка анализа на животинските коски од неолитскиот локалитет Ѕуневер-Велес.
19.00 Страхил Темов, Муз. Македонија, Статистика -Лисичин Дол.
19.15 Ана Димчевска,  Конзервација на железен меч од Лисичин Дол.
Дискусија

20.00     Вечера

Четврток, 18.10.2012.

Појадок

Сала 1
Секција за антика
(09.30 -12.45)

Претседавач: Проф. д-р Никос Чаусидис

09.30 Ленче Јованова, Игор Кузманоски, Муз. Скопје, Скупи-Југоисточна некропола, 2008-2012 година.
09.45 м-р. Лени Поповска, Муз. Скопје, Стаклени садови од Источна некропола во Скупи.
10.00 м-р. Маја Басотова, Споменици од Големиот термален објект од Скупи
10.15 д-р. Марина Ончевска Тодоровска, Муз. Скопје, Урбанистички решенија во Скупи.
10.30 кафе пауза
10.45 м-р. Љубинка Џидрова, Муз. Македонија, Местото на двете крстилници во развитокот на христијанскиот култен центар на Heraclea Lyncestis.
11.00 Енгин Насух, Аница Ѓорѓиевска, Димитар Ѓорѓиевски, Истражувања во Heraclea Lyncestis 2011/2012 година со посебен осврт на гимназионот и јужниот бедем.
11.15 д-р. Стевче Тодороски, Еден натпис од Хераклеја Линкестис.
11.30 д-р. Бошко Ангеловски, Мин. култура Р.М., Паско Кузман, УЗКН, Копја за бодење и фрлање и наодите од Самуиловата тврдина и Исар Марвинци.
11.45 Ване П. Секулов, Зав. муз. Струмица, Кирчо Костадинов, Малата бања од доцноримското термално лекувалиште во с. Банско     
12.00 м-р. Дамјан Донев, Комплекс полски имоти со тврдина од римско време во Скопска Црна Гора
12.15 Маргарита Атанасова Стаменова, Зав. муз. Струмица, Некои археолошки резултати од пограничната соработка помеѓу Р. Македонија и Р. Бугарија.  

Дискусија

Сала 2

Секција за предисторија
(09.30-13.00)
                          

Претседавач:   Ирена Колиштркоска Настева

09.30 м-р. Елена Канзурова, Муз. Македонија, Најнови резултати од археолошкото истражување на неолитската населба Тумба Маџари.
09.45 м-р. Зоран Рујак, Зав. муз. Струмица, Резултати од археолошките истражувања на праисториската населба на лок. Голема Трпеза.
10.00 м-р Љиљана Шаламанов Коробар, Муз. Македонија, Истражувања во пештерата кај Кастелот на р. Пчиња.
10.15 Јовица Станковски, Муз. Куманово, Проф. д-р. Олгица Кузмановска Барановска, УКИМ, Археоастрономското значење на новооткриената платформа на планинското светилиште Кокино.
10.30  кафе пауза
10.45 м-р. Василка Димитровска,  Мазнети алатки и абразивно орудие од лок. Виничко Кале
11.00 Илинка Атанасова, Муз. збирка Кочани,  Симболиката кај декоративната орнаментика од движниот материјал откриен на Св. Атанас, с. Спанчево, кочанско.
11.15 м-р. Александра Папазовска Санев, Муз. Македонија, Остатоци од населбинско живеење на Скопската тврдина во раното железно време. 
11.30 м-р Василка Димитровска, д-р Ивица Милевски, УКИМ, Палеогеографска реконструкција на археолошкиот лок. Цоцев Камен.
Дискусија
11.45 Валентина Тодороска, Сања Ѓорѓевиќ, м-р Сарита Карпузова, Лок. Врбник подводни истражувања.
12.00 Трајанка Јовчевска, Муз. Македонија, Неолитска населба Ѕунивер - Карталица.
12.15 Марина Спирова, Елементи на Бубањ - Салкуца - Криводол културниот комплекс во доцниот енеолит по долината на Брегалница.
12.30 Стефанија Петровска, Конзервација на керамика од Тумул 1, лок. Коколов Рид, Виница - 2011 година.
12.45 м-р. Љубо Фиданоски, Муз. Скопје, Археолошки истражувања на неолитската населба Церје Говрлево во 2010 година.
Дискусија

14.00  Ручек

Сала 1
17.30-20.00   Годишно собрание на МАНД  
         
20.00    Вечера

Петок, 19.10.2012.

Појадок

Сала 1
Секција за антика
 (09.30-12.30)

Претседавач: Ленче Јованова

09.30 д-р. Трајче Нацев, УГЦ, Резултати од заштитните археолошки истражувања на античките локалитети по трасата на хидросистемот Злетовица.
09.45 м-р. Гордана Јанева, Зав. муз. Штип, Нумизматичка циркулација по долината на Брегалница во доцноантичиот период.
10.00 Митко Штерјов, Зав. муз. Штип, Извештај од извршените систематски археолошки истражувања на лок. Баргала, 2012 година
10.15 Цоне Крстевски, Муз. Македонија, Петар Стојчевски, Надгробен споменик од Исар Марвинци.
10.30 кафе пауза
10.45 Александар Миткоски, Душко Темелкоски, Муз. Прилеп, Локалитетот Кукул-Баба кај Прилеп.
11.00 д-р. Викторија Соколовска, Цоне Крстевски, Муз. Македонија, Неколку нови наоди во тркалезна пластика од Исар Марвинци.   
11.15 Оливер Бојаџиев, Раноантичка керамика од лок. Протестантски гробишта, Радовиш.              
11.30 Ана Стеваноска, Коскени предмети од Таор.
11.45 м-р. Ванчо Милошевски, Застапеност и циркулација на монетите од VI век од лок. Градиште, с. Таор   
12.00 д-р. Бранислав Ристевски, Инст. старослов. кул. Прилеп, Цеметеријално плато во рамките на ранохристијанскиот комплекс на лок. Св. Преображение кај с. Зрзе.
12.15 Томислав Микулчиќ, Резултати од археолошките истражувања во с. Бразда, скопско, 2012.
Дискусија

Сала 2
Секција за среден век
(9.30-12.15)

Претседавач: Ване П. Секулов

09.30 Проф. д-р. Драги Митревски, УКИМ, Стратиграфија на Скопско Кале.
09.45 Драгица Живкова, Муз. Скопје, Османлиски керамички каси од Скопската тврдина - истражувања 2010/2011 година.
10.00 Јован Кондијанов, Муз. Македонија, Преглед на целокупниот нумизматички материјал од Скопско Кале.
10.15 Трајан Зафировски, Бронзена монетарна остава од Скопско Кале.
10.30 кафе пауза 
10.45 Магдалена Јончевска, Типови на османлиски лули од Скопската тврдина.
11.00 Марјан Јагликовски, Резултати од ископувањата во појасот помеѓу внатрешниот и надворешниот бедем на јужната страна на Кале Скопје, 2011-2012 година.
11.15 Елена Блажеска, Ана Димчевска, Муз. Македонија, Средновековни прстени од Мали Дол, Тремник.
Прилози:
11.30 Данче Голубовска, УЗКН, За некои акутни проблеми во заштитата на културното наследство.
11.45 Благица Стојанова, Муз. Виница, Осврт кон музејскиот водич за деца Патување во минатото на Архедон и Архедонка.
12.00  Лена Ангелоска, Муз. Македонија, Презентација на археолошкото културно наследство и едукација на возрасни во соработка со невладини сектори.     
Дискусија

14.00 Ручек

Сала 1
Секција за антика
 (17.00-19.00)

Претседавач:  м-р Киро Ристов

17.00 Проф. д-р. Виктор Лилчиќ, УКИМ, д-р. Антонио Јакимовски, УКИМ, Душко Темелкоски, Муз. Прилеп, Раноантичка некропола Грамадје - Старо Бонче.
17.15 Дејан Ѓорѓиевски, Мирослав Петковски, Муз. Куманово, Доцноантичкиот  период во кумановскиот регион.
17.30 Лидија Блажевска, Муз. Македонија, Иван Станчевски, Камена пластика од С. Бистрица, Демир Капија.
17.45  кафе пауза
18.00 д-р Бранислав Атанасовски, Инст. старослов. култ. Прилеп, Лок. Градиште кај с. Дебреште во римскиот период.
18.15 Злата Блажеска, Конзервација на наодите од гроб 10 од раноантичката некропола Грамадје - Старо Бонче.
18.30 Горан Ивановски, Муз. Македонија, Процеси и проблеми при конзервацијата на камени споменици во НУ Музеј на Македонија.
Дискусија

20.00  Свечена вечера

Сабота 20.10.2012.

Појадок

09.00 Заминување од хотелот

МАНД
Македонско археолошко научно друштво
Република Македонија
Ќурчиска бб, 1000 Скопје
Тел. 3116044; факс 3116439

 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop