Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 9

Автор Наслов Страна
Санев В.
Неолитско светилиште од Тумба во Маџари, Скопско, прелиминарно соопштение од ископувањата во 1981
9-30
Гарашанин М., Билбија М.
Куќа 1 во Зелениково
31-41
Здравковски Д.
Истражување на локалитетот ‛На Брег“, село Младо Нагоричане
43-63
Георгиев З.
Рачно изработувана керамика од долноповардарските некрополи
65-81
Митревски Д.
Карактеристични форми на ‛Македонски бронзи“ од наоѓалишта по долината на Вардар
83-102
Кузман П.
Прилог кон проучувањето на некрополата од железно време кај Радолишта близу Струга
103-112
Соколовска В.
Ликовни претстави на Кибела, прилог кон проучувањето на ориенталните култови во Македонија
113-126
Петрова Е.
Епихорски имиња на натписите од Скупи
127-131
Спасовска Димитриоска Г.
Случајни антички наоди во Кичевско
133-138
Кепески К.
Автономни монети на македонските градови од збирката на прилепскиот музеј
139-154
Корачевиќ Д.
Археолошки истражувања во Скупи во 1982
155-163
Ивановски М., Винчиќ Ж.
Скупи - Источна некропола, 1981
165-174
Манева Е.
За карактерот и времетраењето на источното, доцноантичко предградие на Хераклеја
175-186
Битракова Грозданова В.
Археолошките истражувања во Преспа во 1967/68 година
187-202
Битракова Грозданова В.
Ископувањата на Голем Град во 1980 година
203-210
Алексова Б.
Брегалница - Словенски црковен и културно-просветен центар на Балканот
211-224
Белдедовски з.
Словенски средновековни јами од Берово, ископување 1982 година
225-234
Трајковски К.
Д.Барџиева, Прстенот на Јован-Оливер - Јован Каливит ктиторот на црквата во Лесново
235
Џидрова Љ.
Г. Марјановиќ - Вујовиќ, Трнање-српска некропола (крај XI-почетак XIII века)
236
Манева Е.
Г. Марјановиќ - Вујовиќ, Крстови од VI до XII века из збирке Народног музеја
237
Џидрова Љ.
Welt der Slawen-Geschichte, Gesellschaft, Kultur,Herausgegeben von Joachim Hermann
238
Кузман П.
In Memoriam: Јован Ковачевиќ (живот и дело)
241

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop