Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 7/8

Автор Наслов Страна
Симоска Д., Китаноски Б., Тодоровиќ Ј.
Радин Дол - неолитска населба кај Прилеп
7-29
Китановски Б.
Еден прилог за бронзеното време на Пелагонија
31-40
Кепески К.
Монети на Македонските кралеви во збирката на Прилепскиот музеј
41-63
Шурбановска М.
Исар-Марвинци, прилог кон проучувањето на хеленистичките амфори на Македонија
65-70
Шурбановски З.
Исар-Марвинци, прилог кон проучувањето на типологијата и хронологијата на хеленистичките тегови во Македонија
71-77
Гарашанин М., Корачевиќ Д.
Археолошки ископувања во Скупи од 1978-1981 година
79-96
Петрова Е.
Еден доцноримски гроб од околината на Куманово
97-108
Керамидчиев А.
Експлоатација на мермерите во античко време
109-124
Манева Е.
Резултати од заштитните ископувања extra muros во Хераклеја
125-142
Лилчиќ В.
Ранохристијанска засводена гробница кај с. Орман, Скопско, и преглед на другите македонски наоди
143-151
Крстевски Ц., Белдедовски З.
Рекогносцирање и наоди околу Виница, 1978
153-166
Спасовска Димитриоска Г.
Археолошки истражувања на градиштето ‛Венец‛ кај с. Миокази, Кичевско
167-176
Микулчиќ Г.
Археолошки наоѓалишта во СР Македонија потврдени со монети од 6 век
177-194
Кепеска Л., Филиповска Г.
Резултати од истражувањата во село Раштани - Битолско
195-204
Микулчиќ И., Билбија М.
Маркови Кули, Водно, Скопје 1979 и 1980
205-220
Размоска Бачева Д.
Две доцновизантиски депоа од Охридскопреспанскиот регион
221-236
Белдедовски З.
Средновековни јами од манастирскиот комплекс Св. Архангел Михаил во Берово, ископување 1980 година
237-247

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop