Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 6

Автор Наслов Страна
Симоска Д., Китаноски Б., Тодоровиќ Ј.
Населбата Пештерица и проблемот на раниот неолит во Пелагонија
9-20
Китановски Б.
Праисториско керамичко депо од Варош кај Прилеп
21-36
Георгиев З.
Карактерот и значењето на вонгробните наоди од јужноповардарските некрополи од железното време
37-54
Петрова Е.
Илирски драхми во збирката на Археолошкиот музеј
55-62
Битракова Грозданова В.
Некропола кај Делагожда - Струга 1979
63-68
Кепески К.
Хорологион од Дебреште
69-74
Белдедовски З.
Митраистички споменик од Св. Николско
75-82
Алексова Б.
Епископската базилика во Стоби во светлината на новите археолошки истражувања
83-95
Јанакевски Т.
Кале, с. Стрежево - Битолско, извештај од заштитното археолошко истражување
97-110
Филиповска Г., Србиновски П.
Резултати од истражувањата на локалитетот ‛Кале“ - Битола во 1978 година
111-121
Микулчиќ И., Никуљска Н.
Маркови Кули, Водно, Скопје, 1978
123-133
Спасовска Димитриоска Г.
Средновековни српски монети од Стара Чаршија, Скопје
135-140
Размоска Д.
Венецијанско средновековно депо од Охрид
141-166

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop