Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 5

Автор Наслов Страна
Симоска Д., Китаноски Б., Тодоровиќ Ј.
Неолитска населба во село Могила кај Битола
9-29
Гарашанин М., Корачевиќ Д.
Базилика II во Скупи
31-46
Петрова Е.
Локалитет Исар-Марвинци - монети од археолошките истражувања во 1977 година
47-53
Кепески К.
Две мермерни култни слики од збирката на Прилепскиот музеј
55-64
Микулчиќ И., Никуљска Н.
Рановизантискиот град Маркови Кули на Водно кај Скопје - истражувања 1977
65-74
Јанакевски Т.
Археолошки комплекс Суводол, локалитет Керамидница и прашањето за убикација на античката населба Пелагонија
75-82
Алексова Б.
Стоби: Епископска базилика, Централна базилика и Синагога, археолошки истражувања во 1977 година
83-98
Бабиќ Б.
Ископувања на локалитетот Градиште кај с. Дебреште во 1977 г
99-111
Бабиќ Б., Хензел В., Раухут Ј.
Југословенско-полски археолошки ископувања на локалитетот Градиште кај с. Дебреште во 1977 г.
113-129
Беделковки З.
Една доцноантичка гробница од Штипско
131-139
Димитриоска Г.
Група доцноримски гробови од Камник-Скопје
141-149
Керамидчиев А.
Малешевската котлина (резултати од археолошкото рекогносцирање во 1973)
151-160

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop