Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 19

Автор Наслов Страна
Љиљана Шаламанов-Коробар
Истражувања на палеолитскиот локалитет Голема Пешт, Здуње 1999-2006 г.
27-38
Василка Димитровска
Прилог кон вредување на неолитскиот литички материјал
39-48
Александар Миткоски
Мариово во праисторијата
49-84
Гоце Наумов
Неолитски печати од Македонија
85-106
Трајанка Јовчевска, Александар Миткоски
Некои согледувања од истражувањето на енеолитскиот локалитет Голем Камен - с. Лопатица
107-114
Јовица Станковски
Прилог кон проучувањето на обредната практика на локалитеот Татиќев Канен, с. Кокино
115-126
Драги Митревски
Археолошки истражувања на Глоска Чука-Грчиште кај Валандово
127-146
Валентина Тодороска
Палафитно наоѓалиште Врбник, Струга
147-156
Никос Чаусидис
Требенишките кратери и митот за Кадмо и Хармонија
157-176
Виктор Лилчиќ
Размислувања околу убикација на Линк
177-174
Ефтимија Павловска
Тетрадрахма на Тевтамад - непознат пајонски (?) владетел
185-192
Силвана Блажевска
Акрополата на Глоска Чука
193-208
Ленче Јованова
Colonia Flavia Scupinorum - аристократско семејство Rufri и Libonii
209-224
Игор Кузманоски
Ѕидно сликарство од градската вила во Скупи
225-236
Мила Шурбановска, Антонио Јакимовски
Проект Римски Форум - Стоби, истражувања 2003-2006 година
237-248
Елица Николова
Два вотивни релјефи со престава на тракијски конјаник од Велешко
249-254
Лилјана Кепеска, Костадин Кепески
Мермерна пластика - Стибера 2008-2009
255-268
Илинка Атанасовска
Случаен наод од кремација од Локубија
269-280
Марина Ончевска Тодоровска
Занаетчиство и применета уметност во доцната антика преку металните предмети во Скупи
281-296
Билјана Јовановска, Душко Темелковски
Златните монети од нумизматичкото одделение пру НУ Завод и Музеј Прилеп
297-304
Сања Ивановска
Два сребрени крста од Стоби
305-308
Звонко Белдедовски, Митко Штерјов
Нови сознанија за локалитетот Кула кај с. Калаузлија
309-320
Звонимир Николовски
Три доцноантички опидуми во Кумановско - нивната стратешка и комуникациска функција
321-332
Славица Тасева, Ване Секулов
Хипокасустот во судаториумот во доцноримското термално лекувалиште во с. Банско, Струмица
333-352
Љубинка Џидрова
Комплексот на Големата бања од Стоби
353-374
Carolyn S. Snively
Golemo Gradiste at Konjuh, 2005 and 2006 Seasons, The Norther Terrace
375-390
Киро Ристов, Дафина Каламадеска Михаилова
Средновековна некропола Крст, с. Орешани, Скопје
391-404
Елица Манева
Повторно за воинот од посадата на скорпионите од Водоча
405-414
Гордана Филиповска Лазаровска
Археолошки истражувања во 2005 година на локалитетот Средсело во село Лажец - Битолско
415-430
Фаница Велјановска
Антрополошки наоди од Говрлево - Скопје (железно време)
431-446
Мимица Велова-Граорковска
Антрополошки особености на скелетните наоди од локалитетот Средсело во с. Лажец - Битола
447-462
Дијана Ванчевска
Хемиски анализи на златната маска од Охрид и на контекстот на наодот
463-470

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop