Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 18

Автор Наслов Страна
Цветан Грозданов
Воислав Санев 1938-2007, пријател и другар од студенските денови
13-16
Паско Кузман
За Војче, 13 април 2007, Музеј на Македонија
17-18
Ирена Колиштркоска Настева
Основоположник на неолитот во Република Македонија
19
Carolyn S. Snively
Voislav Sanev, Collegue and friend
20
Љиљана Шаламанов-Коробар, Љиљана Ѓуричиќ, Иво Крумов
Типолошка анализа на литичкиот материјал од пробната сонда во пештерата Голема Пешт
21-28
Љиљана Шаламанов-Коробар
Палеолитска методологија и документација од археолошките ископувања 2003-2004
29-38
Недељко Ѓорѓевиќ
Можни геолошки, хидрогеолошки, седиментолошки и геохемиски промени во пештерските седименти за случај на потопување на пештерата Голема Пешт
39-44
Антонио Јакимовски
Неолит во Македонија
45-54
Драгиша Здравковски
Среден неолит во Горновардарскиот регион
55-64
Елена Стојанова Канзурова
Огништа, печки и жртвеници во неолитските куќи во Македонија
65-76
Никос Чаусидис
Отворите на неолитските жртвеници од типот "мајка-куќа" (симболичка и култна намена)
75-92
Душко Темелкоски, Александар Миткоски
Доцнонеолитска населба на локалитетот Кутлине кај село Ракле
93-108
Трајанка Јовчевска
Наоди од Ѕувенир - прилог кон духовниот живот во неолитот
109-114
Душко Темелкоски, Александар Миткоски
Енеолитски локалитет Голем Каменкај село Лопатица
115-134
Јовица Станковски
Тумил I од тумуларната некропола кај село Стрновац, општина Старо Нагоричане
135-152
Киро Ристов
Три нови некрополи од Гевгелиско
153-174
Силвана Блажевска
Неколку карактеристични светилки од Вардарски Рид
175-186
Антонио Јакимовски
Антички светилки од збирката на Музеј на град Неготино
187-196
Ленче Јованова
Скупи - (Colonia Flavia Scupinorum) - топографија и урбанистичка структура на градот I-III век
197-222
Гордана Спасовска Димитриоска
Бронзена светилка од Црнилишта, Прилеп
223-228
Лилјана Кепеска, Костадин Кепески
Портретна и култна пластика од Стибера
229-246
Елица Николова
Стоби - Западна некропола, ископување 1995 година
247-270
Мила Шурбановска, Горан Санев, Антонио Јакимовски
Атхелошки истражувања - Стоби 2001
271-282
Љубинка Џидрова
Археолошки истражувања на Куќа 2 во Heraclea Lyncestis, Сектор Театарски плоштад
291-310
Марина Ончевска Тодоровска
Дистрибуција на грнчарски увоз во Македонија во доцната антика (од IV до VII век н.е.)
311-322
Звонимир Николовски
Црквиште-Рамниште, с. Клечовце, Кумановско-истражувањ 2001-2004 година
323-334
Carolyn S. Snively
Archaeological Excavation of the Acropolis of Golemo Gradiste, Konjuh, Kratovo
335-352
Илинка Атанасова
Неколку утврдени населби од Кочанско
353-375
Звонко Белдедовски
Префурниум на големата и малата бања на Баргала
376-380
Маја Хаџи-манева
Нумизматички сведоштва за крајот на VI и VII век
381-396
Елица Манева
За еден поданик на Хлапен и неговите подоцнежни наследници од Водоча
397-406
Сања Ивановска
Доцносредновекоен крст од с. Лесковица, Штипско
407-412
Ленче Јованова, Ирена Колитркоска-Настева
Грдиште-Скопје, во близина на Скопското Кале - истражувања 2004
413-430
Фаница Велјановска
Праисториски антрополошки наоди од Чашка-Велес
431-438
Живојин Винчиќ
Стоби - конзервација на Големите терми
439-446

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop