Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 15

Автор Наслов Страна
Билбија М.
Пештера во Матка
9-14
Санев В.
Теракотна глава на овен од археолошката збирка на Музеј на Македонија
15-24
Колиштркова Настева И.
Антропоморфни и зооморфни фигурини од енеолитскиот период
25-32
Темелковски Д.
Енеолитска населба Крушеанска Чука
33-45
Трајковска Л.
Градиште - Пелинце, истражување на секторот Две Могили
47-61
Санев Г.
Нови наоди од ‛Горно Поле“ - Балабаница, Штип
63-68
Митревски Д.
Гробот на Пајонската свештеничка од Марвинци
69-89
Видески З.
Лисичин Дол - Марвинци, некропола од железното време (истражувања 1997)
91-112
Ристов К.
Два гроба од Катлановска Бања
113-134
Митревски Д., Темов С.
Нови наоди од Исар - Марвинци, истражувања во 1997 година, Сонда 1
135-156
Хусеиновски Б., Спасовска Димитриоска Г.
‛Вардарски Рид“ - Гевгелија, истражувања во 1994 година
157-182
Јанакиевски Т.
Прилог кон прашањето за убикација на градот Пелагонија во античкиот период
183-194
Кепески К.
Ара од Мажучишта
195-202
Јованова Л., Михаилова Д.
Скупи - Источна некропола - истражувања 1994 г.
203-250
Шурбановска М.
Стакина Чешма - керамички наоди
251-260
Атанасова И.
Рељеф на Митра од Зрновци
261-268
Џидрова Љ.
Heraclea Lyncestis и проблемот на хронологијата и интерпретацијата
269-291
Здравковски Д.
Два средновековни наоди од средна Брегалница
293-308
Кепеска Л.
Трпчева Црква, истражувања 1997
309-323
Атанасова М.
Континуитет на сакралната градежна активност на Орта Џамија во Струмица
325-331
Ананиев Ј.
Два византиски печата од Водоча кај Струмица
333-338
Манева Е.
Сондажни ископувања на локацијата Копанец с.Корешница, Демиркаписко
339-356
Белдедовски З.
Историски и материјални фрагменти од средновековен Штип
357-372
Тошев П., Стојанов Р ., Здравковски З.
Физичкохемиски испитувања и конзервација на некои археолошки наоди од Македонија
373-383
Вељановска Ф.
Појава на импактирани заби кај античкото население на Стоби
385-399
Вељановска Ф.
Палеодемографски карактеристики на населението на Македонија од бронзеното време до средниот век
401-414
Петрова Е.
Elmar Christmann, Pevkakia II, Die fruhe Bronzezeit, Beitrage zur Ur-und fruhgeschichtlichen Archaologie des Mittelmeerkulturraumes, Herausgeben von H.Hauptmann, redaktion W.Schrickel, Vrlg. R.Habelt, Bonn 1996
418
Битракова Грозданова В.
Josip Brunšmid, Natpisi i nova Grčkih gradova i Dalmaciji, Split, 1998, Književni krug, Split
424
Манева Е.
Танас Вражиновски, Народна Митологија, кн.I, II, Скопје - Прилеп, 1998
426
Санев Г.
Computer aplications in archaeology, Barcelona, 1998
428
Колиштркова Настева И.
WAC 4, 4-ти Светски Археолошки конгрес
428

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop