Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 14

Автор Наслов Страна
Кузман П.
Кутлина
9-23
Ристов К.
Гроб - Питос од Средно Нерези, Скопје
25-36
Колиштркова Настева И., Видески З.
Гроб од бронзено време кај Маркова Сушица
37-43
Нацев Т., Јованов М.
Локалитет ‛Орлова Чука“ - Тумул III
45-55
Данев С.
Искпувања во Кнежје 1994
57-65
Микулчиќ Г., Карапетков Г.
Марвинци 1994, Некропола
67-75
Карпузова С., Петров Пецовска Н.
Ископување во с. Корешница - Демир Капија
77-89
Шурбановска М., Здравковски Д.
Римски гробови од Западната некропола во Стоби - ископување 1992
91-112
Соколовска В.
Стоби 1992 - Тркалезна пластика
113-122
Спасовска Димитриоска Г.
Гробот на Писарот од Стоби
123-135
Миткоски А.
Објекти издлабени во карпа од Прилепско
137-148
Кепески К.
Две култни слики од музејот во Прилеп
149-154
Јованова Л.
Споменик од култот на Дунавските коњаници
155-172
Белдедовски З.
Словенски материјални елементи во Брегалничкиот басен
173-183
Манева Е.
Средновековната некропола ‛Крстеви“, ископувања 1992-1994
185-200
Блажевска Љ.
Средновековна некропола ‛Ограда‛ во с. Бистренци - истражувања 1994
201-212
Кепеска Л.
Нови наоди од Трпчева црква
213-224
Ананиев Ј., Ивановски М.
Средновековно оружје од комплексот Водочки цркви кај Струмица
225-230
Филиповска Лазаревска Г., Ѓориевска
Истражувања кај Исак Џамија - Шехерезада, Битола
231-240
Шаламанов Коробар Љ.
Терминот ‛chipped stone industry“ во Македонската археологија
241-247
Манева Е.
Pascal Schevalier, Ecclesiae Dalmatiae, Salona II, Collection de l'école francaise de Rome - 194/2, Rome - Split 1995
249
Блажевска Љ.
Лилјана Кепеска: ‛Задна Река - Грмајте, средновековна некропола“, Завод за заштита на спомениците на културата и природните реткости и музеј Прилеп, Прилеп 1995
252
Микулчиќ И.
Ivo Lukanc, Les imitationes des monnaies d'Alexandre le Grand et de Thasos, Edit cultura, Wetteren (Belgique) 1966
254
Јанакевски Т.
Коста Аџиевски, Пелагонија во средниот век, Издавач: Институт за национална историја, Скопје 1994
257
Темов С.
Љубиша Б. Поповиќ, Античка грчка збирка, издавач: Народни музеј Београд, Београд 1994
258
Кузман П.
In Memoriam: Блажо Ѓеорѓиевски (1957-1994)
261
Манева Е.
In Memoriam: Ксенија Вински - Гаспарини (1919-1995)
265
Кузман П.
In Memoriam: Драгослав Срејовиќ (1931-1996)
267
Грозданов Ц.
In Memoriam: Ѓорѓе Мано - Зиси (1901-1995)
272

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop