Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 12

Автор Наслов Страна
Петрова Е.
Пајонските племиња и пајонското кралство во II-I милениум пред н.е.
9-130
Саржовски С., Здравковски Д.
Тумба во село Долно Палчиште - Тетово
131-144
Митревски Д.
Прилог кон вреднувањето на Долновардарската пајонска група на железното време
145-161
Соколовска В.
Раноантичка рачно работена керамика од Македонија
163-181
Микулчиќ Г.
Жданец, Скопје, 1990, раноантичко погребување
183-199
Битракова Грозданова В., Дадиќ Д.
За стелата од Сирково
201-209
Ѓорѓиевски Б.
Античкиот пат Сцупи-Стоби, според податоците содржани во Табула Пеутингериана
211-219
Спасовска Димитриоска Г.
Заштитно ископување на римската некропола на ул. ‛Партизанска“ - Скопје
221-233
Трајковски К.
Гробот 105 од Мородвис
235-246
Стојанов Р.
Травертинот како декоративен градежен камен во Скопје и неговата околина низ вековите
247-249
Вељановска Ф.
Обид за антрополошко дефинирање на Пајоните
251-263
Вељановска Ф.
Раноантички скелети од Жданец - Скопје
265-272
Трајковски К.
Милица и Ѓорѓе Јанковиќ, Словени у југословенском подунављу, Каталог на истоимената изложба; Издавач: Музеј града Београда, Београд 1990
273
Битракова Грозданова В.
Nenad Cambi, Antički portret u Hrvatskoj, Zagreb 1991, Nakladni zavod matice Hrvatske
274
Манева Е.
12 Интернационален конгрес за Пре и Протоисторија - Братислава 1991
277

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop