Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Macedonia Acta Archaoelogica број 11

Автор Наслов Страна
Соколовска В.
Пајонското племе Агријани и врските со Дамастион
9-34
Кузман П.
Зластрана - Неолитска населба во Охридско
35-50
Здравковски Д.
За границите на Анзабегово-Вршничката културна група во средниот неолит
51-57
Митревски Д.
Куново-Чуки кај Оризари, Могила II
59-77
Микулчиќ И., Соколова В.
Гробница во Бразда кај Скопје
79-92
Микулчиќ Г.
Кантароси и скифоси од гробницата во Бразда
93-102
Микулчиќ И., Соколова В.
Икона на кралот Дропион
103-110
Микулчиќ Г.
Наоди од Кнежје
111-118
Битракова Грозданова В.
За гробот број 3 од Требенишко Кале
119-126
Битракова Грозданова В.
Крани - Преспа, 1989 година
127-133
Петрова Е.
Дрезга - Куманово во светлината на новите проучувања на северно-македонскиот простор
135-149
Белдедовски з.
Прилог кон убикација на античкиот Астибо
151-160
Кепеска Л., Кепески К.
Истражување на секторот ‛В‛ - Стибера
161-170
Манева Е.
Доцноантички белегзии од Хераклеја
171-180
Кепеска Л., Кепески К.
Доцноантичка градба од Задна Река-Прилепско
181-191
Кепеска Л., Кепески К.
Средновековна некропола од Задна Река - Прилепско, 1985-1986
193-198
Кондијанов Ј.
Две остави со палеовизантиски пари од с. Секулица - Кратовско
199-213
Манева Е., Ананиев Ј.
Керамидарка - с. Мокрино кај Струмица, ископување 1988
215-226
Вељановска Ф.
Случаен наод на скелет од железно време во Скопје, антрополошка анализа
227-231
Вељановска Ф.
Скелетот од епископската базилика во Стоби
233-239
Грозданов Ц.
Отсуство на концепција или редакциска некомпетентност по повод објавувањето на книгата ‛Рани среднји век“ едиција ‛Умјетност на тлу Југославије“, озд. ‛Просвета“, Београд, ‛Спектар“ Загреб, ‛Прва кнјижевна комуна“, Мостар, 1986
241
Манева Е.
Zdenĕk Váňa, Die Welt der Alten Slawen (Praha 1983)
242
Манева Е.
Joachim Werner, Der grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (München 1984)
243
Џидрова Љ.
Frensis Kont, Sloveni - nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi (VI - XIII vek), Tom 1-2, predgovor prof.dr. Jovanka Kalić, Biblioteka "Retrospektive", Beograd, Filip Višnjić, 1989
244
Џидрова Љ.
Прилог кон многустраноста на археолошката наука
248

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop